REGULAMIN PORTALU AKADEMIA.VEETAN.PL

 

 

Warunkiem korzystania z Platformy www.akademia.veetan.pl i każdorazowo korzystania z kursów jest akceptacja poniższego Regulaminu.

W przypadku nie akceptowania jakiejkolwiek części Regulaminu, prosimy o nie korzystanie z usług oraz opuszczenie stron Platformy.

 

§1

Regulamin określa zasady działalności Akademii Medycyny Naturalnej VEETAN, której właścicielem jest Wydawnictwo Poligraf Karol Kuczyński (ul. Młyńska 38, 55-093 Brzezia Łąka, NIP: 894-188-38-52). Proces nauki jest spersonalizowany. Przebieg nauki jest monitorowany i przypisany do jednej nazwy Użytkownika.

 

§2

Platforma www.akademia.veetan.pl służy do zamawiania, prezentowania kursów oraz do ich promocji. Korzystanie z zasobów Platformy jest całkowicie dobrowolne. Dostęp do treści jest bezpłatny oraz płatny –
w zależności od wariantu i wersji kursu. Czas dostępu do treści jest podany przy każdym produkcie wirtualnym.

 

§3

Operator (Wydawnictwo Poligraf) ma prawo do dowolnej zmiany cen, ekspozycji kursów i materiałów dydaktycznych, dodawania kursów, wycofywania kursów, a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.

 

§4

Dostęp do treści produktów bezpłatnych następuje natychmiast po aktywowaniu konta lub zgłoszenia (poprzez link) chęci skorzystania z danych materiałów.

Dostęp do treści produktów płatnych, następuje po aktywowaniu konta oraz opłaceniu wybraną metodą dostępu do materiałów. Dostęp jest przyznawany niezwłocznie po zaksięgowaniu przez system należnej wpłaty.

 

§5

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

 

§6

Kursów medycyny naturalnej Akademii Veetan nie należy traktować jak diagnozy medycznej ani jak porady lekarskiej. Kursy zostały stworzone wyłącznie w celach edukacyjnych, nie stanowią więc one alternatywy dla profesjonalnego leczenia medycznego. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania sprzeczne z niniejszym ostrzeżeniem, a także za brak pożądanych efektów po zastosowaniu porad opisanych w kursach oraz za ewentualne szkody wyrządzone na skutek niewłaściwego posługiwania się daną wiedzą.

 

§7

Operator serwisu może udostępnić dane osobowe innym podmiotom, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług.

  

§8

Użytkownicy, którzy są zarejestrowani w serwisie, wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów (w tym komunikatów promocyjnych), za pomocą e-maili oraz przy zastosowaniu środków przekazu (w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych). Wysłana wiadomość jest uważana za skutecznie doręczoną.

 

§9

Wszystkie ceny oferowanych produktów są cenami brutto.


§10

Koordynowanie przebiegu korzystania z kursów internetowych odbywa się drogą elektroniczną.

 

§11

Operator zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji Użytkownika.

 

§12

W przypadku naruszenia Regulaminu, Operator może Użytkownikowi zablokować dostęp do konta, czasowo lub na stałe. W przypadku naruszenia Regulaminu Użytkownik nie może rościć sobie jakichkolwiek praw do Akademii Medycyny Naturalnej VEETAN.

§13

Użytkownik w dowolnym czasie może zrezygnować z korzystania z Akademii.


§14

Rozwiązanie umowy następuje, gdy:

a. Użytkownik zalega z płatnościami

b. nazwa Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi zasadami

c. Użytkownik nie respektuje Regulaminu

d. na wniosek Operatora

 

§15

Akademia zastrzega sobie prawo do zmiany klasyfikacji kursu

a.     z bezpłatnego na płatny i odwrotnie

b.   zmianę kategorii tematycznej


§16

Nauka odbywa się poprzez logowanie do strony, za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownicy otrzymują:

a. materiały dydaktyczne 

b. instrukcje korzystania z kursów

c. prezentacje celów dydaktycznych do zrealizowania (w treści oferty)

d. jeśli wymaga tego dany kurs, to również dostęp do egzaminu/testu online

f. Akademia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłaty za ponowne przystąpienie do egzaminu.

g. Akademia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej opłaty za:

                - papierową wersję dyplomu ukończenia kursu (wysłaną pocztą tradycyjną)

                - papierową wersję rachunku (dowód zakupu) oraz faktur 

 

§17

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wyniki w nauce i brak wyników w nauce oraz za wszelkie działania wynikające z uzyskanej wiedzy.

Użytkownik, któremu zakończył się okres dostępu do materiałów, może zakupić ponownie dostęp po określonej przy produkcie cenie odnowienia.

 

§18

Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej, a także skutki wysłania niekompletnych danych i informacji.

a. Operator gwarantuje dostęp do materiałów i zasobów serwisu na poziomie 95% czasu w skali rocznej

b. ewentualne przerwy techniczne mogą wyniknąć z działania siły wyższej i w takich przypadkach nie można sobie rościć roszczeń wobec Operatora

c. zastrzegane jest prawo do wykonania przerw technicznych i wysłania komunikatu online

 

 

§19

Za dostęp do panelu administracyjnego odpowiedzialny jest Użytkownik. Zabronione jest udostępnianie loginu i hasła osobom trzecim.

§20

W przypadku działań niepożądanych Użytkowników, nie ujętych w Regulaminie, Operator poprzez e-mail może poprosić o zaprzestanie działań bądź ich zmianę.


§21

Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. O zmianach Regulaminu, terminie wejścia zmian w życie, Użytkownik będzie poinformowany poprzez e-mail. Jeśli nic innego nie będzie wynikało z treści ogłoszenia o dokonaniu zmian, zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty publikacji.

 

 

 obowiązuje od 28. stycznia 2014